O nama

Istorijat

Firma SCor doo osnovana je 1991. godine sa sedištem u Nišu i predstavništvom u Beogradu i Subotici. Bavi se zastupanjem, uvozom i distribucijom laboratorijskog potrošnog materijala, aparata i instrumenata za laboratorijsku medicinsku dijagnostiku.

Do danas je SCor prerastao u uspešnu kompaniju, pre svega zahvaljujući gospodinu mr Ljubiši Sinđeliću i gospođi dipl.ing.Tatijani Sinđelić, vlasnicima i osnivačima SCor-a koji su prepoznali potencijal firme da odgovori svim zahtevima za specifičnim proizvodima i uslovima karakterističnim za našu zemlju i okruženje.

Već više od 25 godina SCor je u in vitro dijagnostičkom sektoru zdravstvene zaštite sa visokokvalitetnim proizvodima, renomiranim uslugama i odličnim servisom.

Stručan kadar sa najvišim kvalifikacijama brine o potrebama kupaca. Tehnički smo opremljeni za transport robe u temperaturnim režimima od 2-8°C, kao i za režime dubokog zamrzavanja korišćenjem suvog leda.

Kvalitet naših proizvoda i servisnih usluga su osnova za zadovoljstvo naših kupaca. U svom poslovanju uspostavili smo integrisani sistem menadžmenta (SRPS ISO 9001:2015 - Sistem menadžmenta kvalitetom, SRPS ISO 14001:2015 - Sistem menadžmenta životnom sredinom i SRPS OHSAS 18001 - sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu).

Poslovna politika SCor doo je stvaranje dugoročnih partnerskih odnosa sa kupcima.

Osoblje i oprema

Naš tim čine saradnici zavidne kvalifikacione strukture sa visokom stručnom spremom: master inžinjeri elektronike, mašinstva, hemičari, ekonomisti, magistri farmacije.

Firma raspolaže potpuno opremljenim servisom za ispitivanje i popravku opreme, voznim parkom i magacinskim prostorom kojim se ispunjavaju svi potrebni uslovi koje zahtevaju odrađeni proizvodi. Skladišni prostor je odobren od strane  Ministarstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku, broj 3/3-917-96 od 26.02.1996

Misija

Mi, tokom sprovođenja svih utvrđenih procesa, zadovoljavamo potrebe i zahteve svih zainteresovanih strana (korisnika naših proizvoda i usluga, eksternih  isporučilaca, zaposlenih, društva, vlasnika).

Vizija

Nudićemo visoki kvalitet proizvoda i usluga koji obezbeđuje korisnicima vrednosti iznad konkurentskih organizacija. SCor će obezbeđivati zdravu i bezbednu okolinu i kroz profesionalni pristup uvek težiti ka sprečavanju negativnih uticaja na okolinu i sprečavanju povreda i narušavanja zdravlja, koje mogu izazvati aktivnosti naših procesa.

Sastavni deo poslovne politike SCor-a je Politika IMS-a, koja definiše opšte namere i ciljeve u pogledu kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Misija i vizija