HumaStar 100

HumaStar 100

Automatski analajzer

  • Napravljen je za rad u laboratoriji sa izuzetnim karakteristikama
  • Tipično 100 testova na satu
  • Nosač reagenasa za 30 reagens boca (od 20ml i 50ml)
  • Random pristup
  • 60 pozicija za uzorke
  • 80 reakcionih kijaveta
  • Unutrašnji barkod čitač
  • Kapacitivni detektor nivoa tečnosti
  • USB kompatabilnost sa Windows 7 operativnim sistemom
  • LIS preko eterneta, ASTM protokol